Handelsbetingelser

– gældende fra 12. april 2021

Generelle oplysninger

  • Mylect ApS (”Mylect”)
  • CVR. nr. 32362834
  • Islevdalvej 100A, 1., 2610 Rødovre
  • Telefon +45 7070 7265

1. ANVENDELSE

1.1 Disse vilkår og betingelser for sprogtjenester (skriftlige oversættelser, herunder certificerede/autoriserede oversættelser, korrekturlæsning, transskribering og layout-arbejde, legalisering m.fl.) gælder for alle aftalemæssige forhold mellem dig (som enkeltperson, virksomhed, juridiske enhed eller anden enhed) (i det følgende: du/dig eller Kunden) og Mylect ApS (i det følgende: Leverandøren/Mylect eller vi/vores, hvilket betyder et selskab, som du har bestilt til at yde tjenester (som defineret nedenfor), og hvor selskabet er Mylect ApS). Kunden og Leverandøren benævnes i det følgende også som parter.

1.2 Mylect forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre disse Handelsbetingelser. Vi giver dig 30 kalenderdages varsel angående væsentlige ændringer ved at publicere denne underretning på vores hjemmeside.

2. DEFINITIONER

2.1 Mylects tjenester/services er defineret som og omfatter alle professionelle sprogtjenester, herunder, men ikke begrænset til, oversættelse, korrekturlæsning, legalisering, transskribering, projektstyring, hvor disse tjenester/services bestilles af dig til udførelse hos Mylect.

2.2 En ordre er defineret som (i) En tilkendegivelse fra Kunden, herunder en elektronisk accept fra Kunden, der udgør en godkendelse af et pristilbud fra Mylect vedrørende levering af tjenester, og som således konstituerer en bindende aftale mellem parterne, eller (ii) En indkøbsordre eller anden instruks fra dig, som med rimelighed af parterne forstås som en bemyndigelse til at påbegynde ovennævnte tjenester, dog bortset fra eventuelle vilkår og betingelser, der er foreslået af dig, men som ikke er udtrykkeligt godkendt af Mylect.

3. TILBUD/ORDRER

3.1 Et tilbud afgivet af Mylect gælder i tredive (30) dage fra datoen for afgivelse af tilbuddet, medmindre andet er oplyst eller skriftligt aftalt.

3.2 For at aftalen skal være bindende, skal en ordre bekræftes skriftligt af Mylect, og ordren reguleres udelukkende af vores Handelsbetingelser, medmindre andet er aftalt i en individuel aftale.

3.3 I tilfælde af indsigelser mod indholdet i ordrebekræftelsen skal disse indsigelser fremsættes skriftligt og være Mylect i hænde senest én (1) uge efter datoen for ordrebekræftelsen.

4. FORTROLIGHED

4.1 Mylect forpligter sig til over for tredjemand at hemmeligholde den viden, Mylect måtte få inden for rammerne af samarbejdet med Kunden, specielt med hensyn til nye produkter og interne produktionsmåder og -metoder hos Kunden, samt udelukkende at stille resultaterne af arbejdet til rådighed for Kunden.

4.2 Samme hemmeligholdelsesklausul påhviler enhver ansat i Mylect samt freelanceoversættere, der er tilknyttet Mylect.

5. MYLECTS FORPLIGTELSER

5.1 Mylect forpligter sig til altid at levere oversættelser af en høj sproglig og faglig standard. Fagudtryk oversættes, såfremt der ikke fra Kunden er givet særlige anvisninger eller medfølger referencemateriale, med de for de pågældende fagudtryk gængse termer respektive alment forståelige termer.

6. KUNDENS FORPLIGTELSER

6.1 Kunden har ansvaret for at verificere, at tjenesterne er passende til Kundens specifikke behov.

6.2 Kunden garanterer, erklærer og forpligter sig til, at de materialer, som sendes til Mylect, ikke indeholder noget af en obskøn eller blasfemisk karakter, og det er Kundens ansvar, at de til Mylect fremsendte materialer ikke (hverken direkte eller indirekte) krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.

6.3 Kunden skal levere alle materialer, oplysninger og komponenter, som er nødvendige for, at Mylect skal kunne levere de aftalte tjenester. Hvis Kunden betinger sig, at opgaven skal løses i et computerprogram, som ikke er i Leverandørens besiddelse, stiller Kunden det pågældende computerprogram til Leverandørens rådighed uden beregning.

6.4 Hvis Kunden undlader at levere det ovennævnte materiale, når det med rimelighed kræves af Mylect, frigøres Mylect for alle forpligtelser til at udføre de aftalte tjenester i henhold til en tidligere aftalt plan.

6.5 Skulle det endelige materiale fremsendt af Kunden vise sig at adskille sig markant fra det af Kunden oprindelig indleverede materiale, som dannede grundlag for tilbudsafgivelsen, er Leverandøren ikke bundet af sit oprindelige tilbud. Kunden kan i dette tilfælde vælge at fastholde aftalen mod at betale den pris, Leverandørens fornyede beregning udviser, og acceptere en ny deadline eller at afbestille den allerede accepterede tjeneste, hvorefter Kunden er forpligtet til at betale den kompensationsbetaling, som fremgår af punkt 8.1.

6.6 Hvis Kunden undlader at levere det foranstående, når det med rimelighed kræves af Mylect, frigøres Mylect for alle forpligtelser til at udføre de aftalte tjenester i henhold til en tidligere aftalt plan. Kunden er også i dette tilfælde forpligtet til at betale den kompensationsbetaling, som fremgår af punkt 8.1.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

7.1 Priserne for tjenesterne er dem, der er fastsat i vores tilbud/ordrebekræftelse. Alle priser er eksklusive moms, afgifter og andre gebyrer, herunder, men ikke begrænset til, omsætningsafgifter, brugsafgifter, punktafgifter og lignende skatter eller gebyrer, der er pålagt af en statslig myndighed.

7.2 Priserne varierer afhængig af den valgte service og udregnes af Mylect individuelt per projekt. Prisen er som minimum 395 kr. eks. moms, som er mindsteprisen hos Mylect.

7.3 For privatkunder gælder følgende: Hele beløbet for projektet forudbetales til Mylect, før ordren igangsættes. Der kan forudbetales med kreditkort, bankoverførsel eller MobilePay. Ordren igangsættes efter registrering af betaling.

7.4 For erhvervskunder gælder følgende: Medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbud/ordrebekræftelse, forfalder betalingen for tjenester inden for fjorten (14) dage efter datoen for den gældende faktura for erhvervskunder. Betaling skal ske uden modregning eller fradrag.

Betaling for tjenesterne skal modtages på den i fakturaen anførte dag, som er den sidste frist for betalingen.

Hvis du undlader at betale en faktura inden for fjorten (14) kalenderdage efter forfalds-datoen, kan vi afbryde levering af en ordre eller en tilbageværende delordre, indtil betalingen er sket, eller ophøre med at levere en ordre eller tilbageværende delordre ved at give skriftligt varsel om opsigelse til dig inden for fjorten (14) kalenderdage efter udløbet af den yderligere betalingsfrist.

Vi kan endvidere opkræve rente af dig fra forfaldsdatoen til den endelige betalingsdato med en sats på 2 % pr. måned. Denne pålæggelse af renter begrænser på ingen måde brugen af eventuelle yderligere rettigheder eller retsmidler, som vi er berettigede til at tage i anvendelse i henhold til lovgivningen.

8. AFBESTILLING AF GODKENDTE TILBUD

8.1 I tilfælde af afbestilling af accepterede tjenester har Kunden pligt til at betale fuld kompensation, herunder for tab eller avance, og generelt skadesløsholde Mylect mod alle omkostninger, som er påløbet i forbindelse med afbestillingen.

9. LEVERINGSBETINGELSER OG FORSINKELSER

9.1 Alle leveringer af oversættelser/tjenester skal leveres i overensstemmelse med det aftalte tilbud/ordrebekræftelsen.

9.2 Leveringsdatoerne for tjenesterne er dem, der er fastsat i vores ordrebekræftelse og/eller serviceaftale. Leveringstidspunktet er fastsat af Mylect efter vores bedste skøn med de forbehold, der blev taget, da tilbuddet blev givet/aftalen blev indgået.

9.3 Hvis Leverandøren venter på samarbejde med eller oplysninger fra Kunden, eller hvis vi på anden måde er forhindret i at udføre opgaven, uden at det skyldes forsømmelighed eller forsæt fra vores side, anses tidspunktet for levering af tjenesten som værende forlænget i perioden, hvorunder der er hindringer, samt en tilstrækkelig periode efter, at hindringen er ophørt.

9.4 Hvis forsinket levering skyldes, at Mylect befinder sig i en uforudset situation, forlænges tidspunktet for leveringen med den tid, som hindringen varer. Dog er begge parter berettiget til, uden ansvar, at ophæve aftalen, hvis hindringen har bestået i mere end tre måneder. Denne bestemmelse gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen opstår før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. I ovennævnte tilfælde skal vi underrette Kunden om ændringen i leveringstid uden ugrundet ophold.

9.5 Post eller levering til en transporttjeneste (herunder post, kurer, e-mail) med henblik på overdragelse til dig skal i denne aftale udgøre levering til dig. Risikoen for det oversatte materiale overgår til dig ved levering.

9.6 Vi forbeholder os retten til at foretage levering som delleveringer.

10. ANSVAR OG MANGLER

10.1 Mylect er ansvarlig for mangler ved opgavens løsning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

10.2 Kunden forpligter sig til straks ved levering at kontrollere det modtagne for fejl og mangler.

10.3 Kunden mister retten til at gøre ansvar gældende over for Mylect, såfremt Kunden ikke skriftligt reklamerer over for Mylect, straks efter at Kunden er blevet eller burde være blevet opmærksom på Mylects mulige erstatningsansvar. Indsigelser på grund af mangler i oversættelser skal under alle omstændigheder fremsættes skriftligt senest 7 dage efter, at oversættelsen er modtaget af Kunden.

10.4 Såfremt Mylect begår ansvarspådragende fejl, der påfører Kunden et økonomisk tab, er det økonomiske ansvar for Mylect til enhver tid begrænset til den maksimale erstatningssum ifølge den til enhver tid gældende professionelle ansvarsforsikring tegnet af Mylect. På begæring udleveres forsikringscertifikat.

10.5 Leverandøren er alene ansvarlig for direkte tab, som kan henføres til mangler ved slutproduktet eller Leverandørens ansvarspådragende adfærd, jf. dansk rets almindelige bestemmelser herom.

10.6 Leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller et hvilket som helst andet indirekte økonomisk tab, som påføres Kunden som følge af mangler ved eller forsinket aflevering af slutproduktet.

10.7 Forekommer der fejl i oversættelsen (slå- eller oversættelsesfejl), kan Kunden kræve at få den oversatte tekst udbedret, ligesom Mylect på sin side har ret til at afhjælpe eventuelle fejl. Korrekturlæsning er i disse tilfælde gratis. Mylect har krav på en passende tidsfrist til en sådan udbedring.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Ingen af parterne har ansvaret i tilfælde af forsinkelse eller manglende opfyldelse, hvor denne forsinkelse eller mangel er forårsaget af en hændelse eller nødsituation, der ligger ud over partens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, opstand, strejker, lockout, eller andre alvorlige arbejdskonflikter, oprør, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner eller andre af naturens luner. Parternes pligter og rettigheder skal forlænges på daglig basis med den tid, som er lig med tidsrummet for den undskyldelige forstyrrelse.

Når disse begivenheder er afhjulpet, genoptages parternes forpligtelser. I tilfælde af, at afbrydelse af den undskyldelige parts forpligtelser fortsætter i en periode, der overstiger 30 kalenderdage, har hver af parterne ret til, uden ansvar, at opsige den gældende købsaftale ved at give 30 kalenderdages forudgående skriftligt varsel til den anden part.

12. DATABESKYTTELSE I FORHOLD TIL PERSONOPLYSNINGER

12.1 Leverandøren tager passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i brug til at beskytte personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) og databeskyttelsesloven (LOV nr 502 af 23/05/2018). Disse foranstaltninger omfatter bl.a., at der undertegnes en fortrolighedsaftale og en underdatabehandleraftale med freelanceoversættere og andre relevante underleverandører. Disse underdatabehandlere skal godkendes af Kunden. Leverandøren må ifm. behandlingen af personoplysninger kun gøre brug af underdatabehandlere med den dataansvarliges – altså Kundens - forudgående specifikke skriftlige godkendelse.

12.2 Såfremt der er indeholdt personoplysninger – altså enhver oplysning, der vedrører en identificeret eller identificerbar levende enkeltperson - i det materiale, der af Kunden fremsendes til Leverandøren, er Kunden den dataansvarlige og ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Dette betyder, at der skal undertegnes en databehandleraftale med Leverandøren. Aftalen skal indeholde instruks til databehandleren om, hvordan oplysningerne skal behandles.

13. OPHAVSRET

13.1 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, bevarer Mylect ophavsretten til enhver oversættelse udført af en oversætter. Kunden kan i sagens natur frit disponere over det oversatte materiale. Mylect må kun gøre brug af det oversatte materiale til eget brug - herunder til brug for oversættelseshukommelser (TM) og termbaser (TB) og må under ingen omstændigheder gøre oversættelsen tilgængelig for almenheden. Kunden kan når som helst anmode Mylect om, at TM’er og/eller TB’er, der af Mylect er generet på baggrund af Kundens skriftlige materiale, slettes.

14. DIVERSE

14.1 Disse Handelsbetingelser og alle købsaftaler, som er indgået mellem parterne, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, uden at sætte nogen bestemmelser om lovvalg eller lovkonflikt i kraft. Alle søgsmål, sagsanlæg eller retsforhandlinger, der kan anlægges af en af parterne mod den anden, skal udelukkende anlægges ved domstolene i Danmark.Mylect ApS
Senest opdateret april 2021.